Navigation Menu+

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Met ingang van 1 augustus 2008 geldt voor de notaris de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Cliëntenonderzoek
Voor alle onder de WWFT vallende transacties (vrijwel het gehele werkterrein van de notaris met uitzondering van het familie- en erfrecht) geldt een verplicht cliëntenonderzoek. Alle cliënten die een dergelijke transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris verplicht verder onderzoek te doen. De vaststelling van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Voor de toepassing van de Notariswet kunnen onderdanen van EU/EER landen of Zwitserland hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, diplomatiek paspoort of dienstpaspoort, een geldige identiteitskaart, mits voorzien van pasfoto van de houder, of een geldig rijbewijs mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is. Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Voor de toepassing van de WWFT worden ook nationale paspoorten, buitenlandse paspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten als geldige identificatiedocumenten beschouwd.

De identiteit van een rechtspersoon kan worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door de notaris zelf wordt aangevraagd. Ook uiteindelijk belanghebbende personen, zogeheten Ultimate Beneficial Owners (UBO´s), met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon moeten worden geïdentificeerd door de notaris en zo nodig hun identiteit laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico kan de notaris verplicht zijn nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, FIU Nederland. Dit geldt ook voor voorgenomen transacties die (nog) niet worden uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Verder mogen notarissen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan € 15.000. Wanneer er toch meer dan € 15.000 in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit melden bij FIU Nederland. Dit geldt ook indien de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. De meldingsplicht is ook van toepassing indien de notaris op verzoek van cliënt meer dan € 15.000 in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.
De meldingsplicht geldt niet voor diensten op het gebied van familie- en erfrecht, alsmede het verzorgen van eenvoudige belastingaangiften voor de inkomstenbelasting en aangiften met betrekking tot successierechten.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij het FIU Nederland te melden.